Blootleggen en vormgeven

We ontwikkelen ideeën en slijpen die fijn,
om zo de oplossing haar vorm te geven.

Wij bieden inzicht

aaneen analyseert de opgave en rapporteert

ULTRA QUICK SCAN
We kijken op basis van checklisten wat de kansen, zwaktes, mogelijkheden, bedreigingen en risico’s zijn. We kijken met name naar fysieke omgeving, ruimtelijk beleid, vastgoedpotentie en bestemming.
QUICK SCAN
We maken een uitgewerkte rapportage. van alle elementen die een rol spelen bij de beslissing om door te gaan met de transformatie. Een uitgebreide sterkte- zwakteanalyse en een gedegen financiële haalbaarheidsindicatie van de mogelijke alternatieven staan in dit rapport centraal.
HAALBAARHEIDSSCAN
De architect heeft een gedegen schetsontwerp gemaakt van de mogelijke varianten.
Kosten en opbrengsten worden per variant inzichtelijk. Markttechnisch worden de opbrengsten onderbouwd. Aangevuld met de sterkte- en zwakteanalyse en de planningen wordt een voorstel gedaan voor het project. Op basis van de eindrapportage wordt een definitieve GO/NO GO beslissing genomen.

Wij bieden ideeën en oplossingen

aaneen creëert mogelijkheden

CO-CREATIE SESSIES
Samen met diverse belanghebbenden een idee of oplossing vinden voor een opgave.
CO-CONCEPTUALISATIE SESSIES
Gedachten creëren over mogelijke concepten en deze uitwerken.
FUNCTIEMOGELIJKHEDEN SESSIES
Op basis van marktkennis en gebouwexpertise onze creatievelingen de perfectie functie(mix) laten verzinnen.
EXPERT SESSIES
Het uitnodigen van meerdere koplopers op het vakgebied. Hierdoor krijgen we nieuwe inzichten en ontwikkelen zich mogelijkheden.
BRAINSTORMSESSIES
Ideegeneratie en oplossingen voor concrete vraagstukken.

Wij bieden projectmanagement

aaneen stuurt het proces op de diverse beheersaspecten

PLANONTWIKKELING PROCESMANAGEMENT
Gedegen projectmanagement is nodig. aaneen begeleidt het proces nauwgezet. Het doel is de uitkomsten van het project zoals in de initiatief- en haalbaarheidsfase is bedacht, te realiseren op basis van een projectplan. Belangrijk onderdeel is het in goede banen leiden van de afstemmingen met alle stakeholders.
PLANONTWERP PROCESMANAGEMENT
Het ontwerptraject kent de fases schets-, voorlopig-, definitief-, technisch- en uitvoeringsontwerp. Hierna kan de aannemer bouwen. Aan het begin van iedere fase wordt een raming, documentenlijst en detailplanning gemaakt, waarop de voortgang wordt bewaakt.

De onderdelen uit onze quick scans en haalbaarheidsscan

Wij inventariseren diverse onderdelen. Welke, hangt af van de situatie en de vraagstelling.

Inventarisatie van de doelen, belangen, problemen en mogelijkheden. We houden hiervoor interviews met diverse betrokkenen.

We kijken naar zaken die spelen op gemeente nivo (wat is het transformatiebeleid, wat zijn doelstellingen), hoe kenmerkt zich de bebouwde omgeving van het pand (typologieën van gebouwen, landschappelijke inrichting en ontsluiting) en welke sociaal economische aspecten spelen een rol in de besluitvorming (kenmerken groepen inwoners, achterstandsproblematiek, inkomensnivo). We krijgen zo een beeld van de context waarin de transformatie zich afspeelt, en welke kansen en belemmeringen dat voor potentiële functies heeft.

Hier beoordelen we de mogelijken en beperkingen die rijks-, provincie- en gemeentelijke beleidsinstrumenten bieden. Resultaat is het hebben van inzicht in de mate van waarschijnlijkheid dat de huidige bestemming of een  nieuwe toekomstige bestemming succesvol zal kunnen worden gerealiseerd.

We kijken hier naar alle wet-en regelgevingaspecten, waaronder milieu, duurzaamheid en vergunningen. Resultaat is en overzicht van de nog op te lossen aspecten die vanuit de diverse regelgevingen een rol spelen bij transformatie.

De vastgoed analyse geeft inzicht in de kwaliteit van het gebouw. Gekeken wordt naar locatie, perceel en gebouwkwaliteit. Tevens worden onderdelen van de transformatiepotentie, zoals flexibiliteit en functionaliteit in relatie tot een nieuwe invulling van het pand, inzichtelijk gemaakt. Resultaat is inzicht in de mogelijkheid van het gebouw om succesvol te kunnen transformeren.

Op basis van de huidige bestemming wordt een lijst van potentiële mogelijkheden gegenereerd binnen de huidige bestemming. Tevens wordt gekeken naar potentiële alternatieve bestemmingen. Van elk van deze bestemmingen wordt ook een lijst met mogelijkheden gegenereerd.

Een inventarisatie wordt gemaakt van alle mogelijke belanghebbenden (stakeholders). De uitkomst van deze analyse maakt het mogelijk in te schatten hoe complex het traject zal zijn. Het geeft ook een basis om structureel aandacht te geven aan de diverse belanghebbenden.

Met name de behoefte aan functies in de markt en het te realiseren prijsnivo gecombineerd met de afzetmogelijkheden worden hierbij bekeken.

Onderdeel  van onze analyse zijn  altijd het inzichtelijk maken van de risico’s. Deze zijn per organisatie, per persoon en per situatie verschillend. We hechten hier veel waarde aan, omdat we zo in staat zijn grote verrassingen voor te kunnen zijn. Het biedt  je de mogelijkheid proactief te sturen, in plaats van te reageren.

De conclusies uit de diverse rapportages komen samen in een sterkte- en zwakteanalyse. Omdat er ook altijd kansen en bedreigingen zijn worden deze integraal bekeken en beoordeeld. Zo heb je een eenvoudig maar zeer gedegen inzicht in de potentie van het project.

Wij maken altijd een financiële analyse. Op basis van ramingen en berekeningen kan een inschatting van de financiële haalbaarheid van een of meerdere mogelijke varianten worden afgegeven. We kunnen ook scenario analyses maken, waardoor gevoeligheden van het project inzichtelijk worden.

Alle informatie wordt gebundeld in een overzichtelijke eindrapportage. Wij streven bij het opstellen van de rapportage naar “kracht door eenvoud en helderheid,” om zo een goede besluitvorming mogelijk te maken.